• تماس های ضروری

نزدیک ترین داروخانه : 56 46 26 32

نزدیک­ترین آژانس: 55 45 22 32 آسیا و 98 30 22 32 ولیعصر

نزدیک­ترین درمانگاه: 17 68 22 32 - 95 95 22 32 ارتش

نزدیک­ترین بیمارستان: 17 68 22 32 - 95 95 22 32 ارتش

نزدیک­ترین اداره آب: 122

نزدیک­ترین اداره برق: 121 و 00 60 22 32

نزدیک­ترین اداره گاز: 194     

نزدیک ترین کلانتری: 43 30 18 32 شهید چمران و 110   

نزدیک­ترین آتش نشانی: 125 و 33 33 15 33  گلها   

فوریت های پزشکی:  115                         

            

 

 


تاریخ: ۱۳۹۳,۱۱,۱۴
بازدید: 5681